25 januari Actualiteit

Gebruik de kennis die in de markt aanwezig is

De Nederlandse industrie kent een ongekend hoog efficiencyniveau. Om dat nog te kunnen overtreffen, zal de industrie buiten haar eigen grenzen moeten samenwerken. NDT Manager Herman Lens van Vinçotte ziet om die reden steeds meer partnerships ontstaan waar opdrachtgever en -nemer op gelijk niveau staan. ‘Als je de asset integriteit als gezamenlijk doel stelt, maakt het niet uit wie welke werkzaamheden uitvoert.’

Dankzij zowel technische innovatie als een hoog kennisniveau kan de Nederlandse industrie nog steeds concurreren met landen met lagere lonen en energie- kosten. Om dat niveau te behouden, moet met name de chemische sector, maar ook energiebedrijven en de upstream olie- en gasmarkt de zeilen behoorlijk bijzetten. De decarbonisatie van de industrie zet extra druk op de bedrijven, terwijl de hoogconjunctuur het uiterste vergt van de bestaande assets. Als gevolg van diezelfde hoogconjunctuur ontstaat ook krapte op de technische arbeidsmarkt. De integriteitsbewaking van kritische assets is in zulke omstandigheden uitdagend, terwijl de toezichthouder steeds hogere compliancy-eisen stelt. Het enige antwoord dat de asset-intensieve industrie hierop kan geven, is gebruik te maken van de technologische oplossingen die voorhanden zijn. En als ze dat niet zelf kunnen, moeten ze die kennis uit de markt halen.

Relatie 

Het goede nieuws is dat er steeds meer technieken voorhanden zijn om de integriteit van installaties te kunnen beoordelen. Een bijkomende uitdaging is wel dat deze techniek steeds complexer wordt. Dankzij deze toegenomen complexiteit in combinatie met een behoorlijke concurrentiedruk, kiezen steeds meer bedrijven voor uitbesteding van specialistische werkzaamheden. Vinçotte speelt in op die trend door niet alleen hoogwaardige technische kennis in te brengen, maar ook door klanten op het gebied van organisatie en asset management te ontzorgen. NDT manager Herman Lens zit dan ook het liefst naast zijn opdrachtgevers in plaats van tegenover ze. ‘De druk op de Nederlandse industrie neemt steeds meer toe’, zegt Lens. ‘Uit concurrentieoverwegingen kiezen bedrijven vaak voor een slanke organisatie. Neem bijvoorbeeld de upstream gasmarkt. Veel van die assets zijn destijds ingericht voor grote productievolumes. Ondanks dat de volumes afnemen, kan een aantal partijen nog steeds winst maken door slimmer om te gaan met hun assets. Om hun assets optimaal in te zetten tegen zo laag mogelijke kosten, hebben ze kennis uit de markt nodig. Ze kunnen het zich niet veroorloven om specialisten in dienst te nemen, maar ze willen tegelijkertijd alleen mensen op hun terrein toelaten die binnen de bedrijfscultuur passen. Zowel op het gebied van operatie als veiligheid moeten de culturen van asset owners en serviceproviders matchen. Dat kan alleen maar als je langdurige relaties met elkaar aangaat en daarin investeert. Gelukkig hebben wij een aantal specialisten in dienst die al heel lang bij onze partners over de vloer komen en als het ware onderdeel zijn van hun organisatie.’

Notified body 

Tegelijkertijd verandert onder invloed van sociale media de publieke veiligheidsbeleving behoorlijk. Lens: ‘De burger wordt steeds kritischer en beter geïnformeerd. Elk incident wordt breed uitgemeten en bekritiseerd. De publieke opinie zet de toezichthouders onder druk met als gevolg daarvan dat deze steeds strenger gaan toezien op naleving van de verdergaande wet- en regelgeving. Nu is dat laatste tweeledig, want je kunt op papier nog zo’n veilige organisatie hebben, soms moet je toch inspecties verrichten om te controleren of de  theoretische berekeningen aansluiten bij de praktijksituatie. Dat zijn nu precies de omstandigheden waarin wij de juiste keuzes kunnen maken. Risicobeheersing is namelijk niet slechts het naleven van de opgelegde regels, maar hangt samen met de intrinsieke kennis van faalsystemen. Dat is een wisselwerking tussen techniek, processen en uiteindelijk ook mensen.’

Vinçotte is een zogenaamde Nederlandse conformiteitsbeoordelingsinstantie (EU- en NL-CBI), wat wil zeggen dat het bedrijf als notified body optreedt. ‘Het voordeel daarvan is dat onze bevindingen binnen de wettelijke kaders passen en we conform de richtlijnen van de toezichthouder werken en rapporteren. Net als andere notified bodies keuren we druk- apparatuur bij nieuwbouw, ingebruikneming of in de gebruiksfase. Bovendien voeren we conformiteitsbeoordelingen uit. Maar wat we anders doen dan de meeste partijen, is dat we niet alleen kijken of de papieren in orde zijn, maar ook daadwerkelijk inspecties verrichten. Onze aanpak is een stuk intensiever en vergt een goede relatie met onze klanten, maar levert een echte doorsnede op van de integriteit van zowel de individuele installaties als de totale fabriek.’

Einddoel 

Ook bij grote nieuwbouwprojecten of onderhoudstops neemt de druk bij de industrie toe. De economische hoogconjunctuur stelt bedrijven voor de luxepositie dat ze al hun productie vrijwel direct kunnen afzetten. De keerzijde hiervan is dat iedere stilstand veel geld kan kosten. De grote asset owners proberen nieuwbouwprojecten dan ook steeds vaker als modulair project aan te besteden. Het tijdframe voor stops proberen ze zo scherp mogelijk te houden. Dit vergt meer creativiteit van zowel de asset owners als de serviceproviders. ‘De tijdsdruk op dit soort projecten neemt toe’, zegt Lens. ‘Opdrachtgevers kiezen daarom vaak voor parallelle processen waarbij werkzaamheden die normaal gesproken na elkaar werden uitgevoerd, nu tegelijkertijd plaatsvinden. Voor niet-destructief onderzoek betekent die ontwikkeling dat je ook continu moet blijven innoveren of in ieder geval moet weten welke technieken voorhanden zijn.’ 

Lens noemt een voorbeeld van röntgeninspecties. ‘Die kunnen we vanwege de veiligheid alleen maar uitvoeren als er geen andere mensen dan onze inspecteurs in de buurt zijn. Dat betekent in de praktijk dat we meestal alleen ’s nachts kunnen werken en zelfs dat tijdslot wordt steeds korter. Om dat op te lossen, kan je installaties uitbouwen om ze vervolgens in een veilige omgeving te inspecteren of je kunt kijken of er alternatieven zijn die wel kunnen worden ingezet terwijl de rest van het werk doorgaat. Dat klinkt complex, maar als je dagelijks met dit soort vraagstukken wordt geconfronteerd, kan je de uitdaging aangaan.’ 

Zo kan Vinçotte assets tot een gewicht van vijfduizend kilo radiografisch onderzoeken in speciaal daarvoor gebouwde bunkers. Aanvullend kan Phased Array, een vorm van ultrasoon onderzoek, radiografie zelfs in veel gevallen vervangen. Hiermee reduceert het bedrijf de stralingstijd in de assets maximaal. Lens: ‘Een aantal opdrachtgevers schrijft ons niet meer voor welk werk we moeten uitvoeren, maar benoemt het einddoel. We kunnen dan zelf de meest efficiënte methodes toepassen en onze eigen planning maken om dat doel te halen. In sommige gevallen kunnen we zelfs al inspecties uitvoeren voordat een stop plaatsvindt. Onze specialisten kunnen in samenwerking met de opdrachtgever alternatieve inspectiemethoden uitwerken die wat betrouwbaarheid gelijkwaardig zijn aan de standaardmethoden. Dankzij deze non intrusive inspection methodes verkleint de scope van een stop en kan een asset owner alvast maatregelen nemen om eventueel geconstateerde afwijkingen direct tijdens de stop aan te pakken.’

Asset management 

Toch wil Lens niet teveel de nadruk leggen op techniek. ‘We zijn een dienstverlener die gebruikmaakt van techniek. We willen werk uit handen nemen en meedenken met de asset manager over de integriteit van zijn installaties. Ik vind het een zeer goede ontwikkeling dat bedrijven hun asset management naar een hoger plan hebben getild. Met name de risicobeoordeling is professioneler geworden. Niet-destructief onderzoek is een relevant onderdeel van zo’n risicobeoordeling en kan bedrijven veel geld besparen. Partijen die nog niet zover zijn, helpen we met het opzetten van een inspectie-aanpak als onderdeel van hun totale risicobeheersplan. Maar het komt ook voor dat grotere partijen het risicomanagement in de volle breedte zelf bewaken, terwijl wij een coördinerende rol vervullen in de uitvoering.’ 

Voor een petrochemische site is de drukhouder van de naftakraker zeer kritisch voor het proces. Tegelijkertijd zal men minder aandacht hebben voor randzaken als de fundatie of de integriteit van pijpbruggen. Als daar echter problemen ontstaan, kan dat uiteindelijk wel degelijk de continuïteit negatief beïnvloeden. ‘Een sokkel die niet voldoende brandwerend is, of een pijpbrug waar men steeds weer nieuwe pijpen op aanbrengt terwijl de oude leidingen ook blijven zitten, kunnen zonder goed beheerplan ineens voor problemen zorgen. We kunnen complementair zijn aan de bestaande asset managementorganisatie zodat er geen blind spots ontstaan in het asset health-programma.’