Publicaties ministerie SZW Warenwetbesluit drukapparatuur 2016

Het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 (WBDA 2016) en de Warenwetregeling drukapparatuur 2016 (WRDA 2016) zijn op 19 juli 2016 van kracht geworden, op datzelfde moment werden het ‘oude’ Warenwetbesluit drukapparatuur en de ‘oude’ Warenwetregeling drukapparatuur ingetrokken.

Het Landelijk Platform Inspecties (LPI) vindt het wenselijk dat ten aanzien van artikel 26 en artikel 36 van het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 meer specifieke uitleg wordt gegeven. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt tegemoet aan de wens van het LPI en heeft meerdere publicaties gemaakt:

Artikelen

  • Artikel 26 van het WBDA 2016 gaat over wijzigingen en reparaties, maar ook andere artikelen kunnen betrekking hebben op wijzigingen, zoals artikel 21 en artikel 36. Er is een notitie opgemaakt waarbij wordt aangegeven hoe om te gaan met wijzigingen. LPI-Notitie wijzigingen aan drukapparatuur.
  • Artikel 40 van het WBDA 2016 betreft de overgangsbepaling. Het derde lid van artikel 40 gaat over drukapparatuur die tot 19 juli 2016 onder de zorgplicht van het Arbobesluit (art. 7.4a) viel en na deze datum is aangewezen volgens de WRDA 2016, artikel 2. De overgangsbepaling onder het WBDA 2016 is anders dan het overgangsrecht onder het ‘oude’ Warenwetbesluit drukapparatuur en wordt uitgelegd in een notitie van het LPI. LPI-Notitie Herkeuring drukapparatuur.


Deze notities geven uitleg van de artikelen en zijn opgesteld door het LPI in samenspraak met het ministerie SZW en moeten in samenhang met het WBDA 2016 en de WRDA 2016 worden gelezen. Bij het lezen van de notities is altijd de laatste versie van het WBDA 2016 en de WRDA 2016 van toepassing. Daarnaast zijn deze notities bedoeld om richting te geven aan het CBI/KVG Platform Drukapparatuur en de TCD ten behoeve van de nadere uitwerking in het schema en in de PRD’s. Reken verder op Vinçotte

* Bron: arboportaal.nl