Privacybeleid sollicitanten

Toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Dit beleid maakt deel uit van het totale beleid en gedragscodes van Vinçotte in Nederland (hierna te noemen Vinçotte) op het gebied van de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en dus het beschermen van de persoonsgegevens van personen die bij Vinçotte solliciteren.

Algemeen

Jouw privacy is belangrijk voor Vinçotte en wij willen dan ook als organisatie aan de privacywetgeving voldoen. We hebben dit privacy beleid geschreven om je te helpen begrijpen en te informeren welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen, waarom wij die verzamelen, wat wij daarmee doen, hoe lang wij jouw gegevens bewaren, hoe wij die gegevens beveiligen, wat jouw rechten zijn en bij wie je terecht kunt met vragen, verzoeken of klachten.

Verantwoordelijk voor de verzamelde gegevens is Vinçotte Nederland Holding B.V. met al haar vennootschappen van Vinçotte in Nederland.

Wij verwerken de volgende gegevens van jou:

 • NAW-gegevens, eventuele titel, geslacht, telefoonnummer, gesproken taal/talen en andere gegevens die wij nodig hebben om met jou te kunnen communiceren, zoals jouw e-mailadres;
 • jouw bankgegevens, indien je in aanmerking komt voor een vergoeding van reiskosten die je maakt in verband met het sollicitatietraject;
 • gegevens als bedoeld onder het eerste streepje, van de ouders, voogden of verzorgers van jou als je minderjarig bent;
 • gegevens over door jou gevolgde en nog te volgen opleidingen, cursussen en stages;
 • gegevens over de functie waarnaar je solliciteert;
 • gegevens betreffende de aard, duur en inhoud van jouw huidige baan en vorige banen, en gegevens over de beëindiging van die banen;
 • andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door jou zijn verstrekt of die jou bekend zijn, zoals bijvoorbeeld getuigschrift, referenties, curriculum vitae, foto’s, rijbewijsinformatie;
 • gegevens over jouw beschikbaarheid en interesses;
 • andere gegevens die nodig zijn voor de uitvoering of toepassing van een wet, zoals bijvoorbeeld jouw nationaliteit, geboortedatum en geboorteplaats.

De verwerking van bovenstaande gegevens gebeurt voor één of meerdere van onderstaande doelen:

 • de beoordeling van jouw geschiktheid voor een functie die beschikbaar is of kan komen;
 • de beoordeling of je bij ons mag werken;
 • relatiebeheer, bijvoorbeeld teneinde contract met je te kunnen opnemen/onderhouden;
 • de interne controle, de beveiliging en bescherming van belangen/bedrijfsmiddelen;
 • de uitvoering van bedrijfsprocessen en intern beheer;
 • de uitvoering of toepassing van een wet.

Deze gegevens worden gedeeld met de afdeling HRM en de betrokken managers en andere collega’s die actief betrokken zijn bij het sollicitatieproces.

Jouw gegevens bewaren we maximaal 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure; met jouw schriftelijke toestemming kan deze bewaartermijn maximaal 1 jaar bedragen. Je kan als sollicitant inzage krijgen in jouw persoonsgegevens. Indien je jouw gegevens wenst te corrigeren of te verwijderen, zullen we na dit ontvangst van het schriftelijke verzoek binnen een termijn van 15 werkdagen corrigeren danwel verwijderen. Verwijderen is alleen mogelijk indien er geen sprake is van een wettelijke grondslag voor het bewaren van jouw gegevens. Dergelijke verzoeken kunnen worden ingediend via privacy@vincotte.nl