14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Op 14 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Al sinds 2002 wordt gesproken over ‘private kwaliteitsborging’. In 2017 stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel, de Eerste Kamer had nog problemen met de invulling ervan met name de afstemming tussen publiek en private partijen in dit nieuwe stelsel, alsmede de aansprakelijkheid voor de aannemer. 

Wat verandert er nu met de invoering van deze wet?

Veiligheid-bouwwerken-desktop.png

De invoering heeft grote gevolgen voor alle betrokken partijen bij het bouwproces. De gemeente voert géén technische toetsing aan het Bouwbesluit meer uit bij een aanvraag omgevingsvergunning en zal geen toezicht uitoefenen tijdens de bouwfase. In plaats daarvan zal, in opdracht van de vergunninghouder, een kwaliteitsborger het ontwerp- én uitvoeringsproces beoordelen aan de minimale eisen van het Bouwbesluit. Dit zal de kwaliteitsborger doen met een instrument voor kwaliteitsborging welke door de Toelatingsorganisatie is goedgekeurd. Vinçotte gebruikt hiervoor de TIS (Technical Inspection Service). De kwaliteitsborger zal tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase, samen met de betrokkenen van het bouwproject, aantoonbaar moeten maken dat de kwaliteit van hetgeen is gebouwd ook daadwerkelijk voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. De aannemer is primair verantwoordelijk voor hetgeen wordt gebouwd. 

Met de Wkb zal met een ‘Verklaring Bouwbesluit’ achteraf moeten worden aangetoond dat een bouwwerk voldoet aan de technische eisen.  De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op de naleving van het Bouwbesluit. Na het gereedmelden van het bouwwerk en het overleggen van het as-built dossier geldt een wachttijd van 10 dagen voordat het gebouwde in gebruik mag worden genomen.

Wat doet Vinçotte Bouwkundig Toezicht in het kwaliteitsborgingstraject?

Wij begeleiden u als kwaliteitsborger bij een pilotproject zodat u uw interne processen kunt voorbereiden op deze wet. Wij leren u de uitvoeringskwaliteit aan te tonen wat belangrijk is voor dossiervorming/as-built dossier. U kunt ons direct inzetten om als kwaliteitsborger op te treden en bouwprojecten te bewaken op kwaliteit. Neem gerust contact met ons op.