Voldoen uw bouwwerken aan de eisen van het Bouwbesluit?

Heeft u een ‘shutdown’ in voorbereiding? Vergeet dan ook uw overige assets niet. Bouwwerken en gebouwen maken eveneens deel uit van het primaire bedrijfsproces en van een veilige werkomgeving.

Bent u er zeker van dat uw bouwwerk/gebouw met betrekking tot de aspecten brandveiligheid en constructieve veiligheid voldoet aan de eisen uit Bouwbesluit? Misschien zijn deze zaken geleidelijk aan uw aandacht ontsnapt want er zijn immers ook nog andere  onderwerpen die om uw aandacht vragen. Toch kunnen beide aspecten aanleiding geven tot vervelende verrassingen achteraf. Denk bijvoorbeeld aan herstel- en reputatieschade.

Veiligheid-bouwwerken-desktop.png

Bewaak de conditie van uw gebouwen

Vanuit wetgeving bent u als eigenaar en/of gebruiker verplicht om de conditie van uw bouwwerken en gebouwen te bewaken, een eigenaar of gebruiker kan aansprakelijk worden gesteld indien deze aanwijsbaar in gebreke zijn gebleven. Deze verantwoordelijkheid geldt vanaf de oplevering van het werk en gedurende de volledige gebruiksfase. Dit vergt mogelijk een aanpassing van de manier van denken en handelen. Als eigenaar kunt u door middel van een doeltreffende risicobeheersing  voorkomen dat bepaalde aspecten ongemerkt kunnen degraderen tot een onacceptabel niveau. Hiermee wordt de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd omdat op degradatie van het bouwwerk en gebouw wordt gemonitord. 

De afdeling Bouwkundig Toezicht van Vinçotte kan deze taken, met betrekking tot de risico- beheersing, voor u uitvoeren zodat u zich kunt blijven focussen op het bedrijfsproces.

Met een 'Technische Audit Bouwwerken' bent u er van verzekerd dat uw assets periodiek gecontroleerd worden en ontvangt u een auditrapportage. 

Vinçotte is als auditerende partij bij uitstek geschikt voor het uitvoeren van periodieke controles omdat wij als onafhankelijke, deskundige en objectieve partner alleen úw belangen behartigen.

Zie brochure Technische Audit Bouwwerken